ישנם מספר סוגים של צוואות המפורטים בחוק הירושה.

צוואה בכתב יד- בניגוד לדעה הרווחת, ניתן לערוך צוואה מחייבת שתהיה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה. סוג זה של צוואה הוסדר במסגרת סעיף 19 לחוק הירושה :" צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תשא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. "
שלושת המרכיבים: צוואה כתובה בכתב ידו של המצווה, התאריך כתוב בכתב ידו, והצוואה חתומה בכתב ידו.

צוואה בעדים – הצוואה השכיחה ביותר הינה צוואה בעדים. מדובר בצוואה אשר נחתמה ע"י המצווה בפני שני עדים אשר חותמים גם הם על הצוואה. סוג זה הוסדר במסגרת סעיף 20 לחוק הירושה : " צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. "

צוואה בפני רשות – הכוונה לצוואה שתיעשה בפני שופט/רשם/ דיין בבית דין דתי או נוטריון, או שתוגש לאחד מהנ"ל ע"י המצווה. סעיף 22 לחוק הירושה הוא שעוסק בכך :

צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

מקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.
לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט. "

צוואה בעל פה – במקרים מיוחדים ביותר, כאשר אדם חולה מאוד או נמצא קרוב למותו, ניתן לערוך גם צוואה בעל פה בפני שנים עדים. העניין הוסדר בסעיף 23 לחוק הירושה: שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים. "

ישנה חשיבות לסוג הצוואה הנבחר ולתוכנה, על מנת שלאחר מות המצווה תקוים צוואתו כלשונה.