תביעת מזונות

//תביעת מזונות

תביעת מזונות

תביעת מזונות מוגשת על ידי האשה בשמה ו/או עבור הילדים.
בתביעת המזונות יש לפרט מהי עילת התביעה, מהי הכנסת האשה (אף אם מדובר בתביעה למזונות ילדים בלבד), מהי הכנסת הבעל, באיזה רמת חיים הורגלו בני המשפחה לחיות, ומהם הוצאות התובעים, לרבות הוצאות מדור (שכר דירה, משכנתא) ואחזקת מדור (ארנונה, חשמל, טלפון, גז, וועד בית, עוזרת בית, מתקן מים מינרלים, גנן, וכיוצ').
יש לגבות את ההוצאות במסמכים (אישורים וקבלות עבור שכר לימוד, חוגים, שיעורי עזר, הוצאות הבית וכו').
לכתב התביעה יש לצרף טופס הרצאת פרטים. זהו טופס קבוע למילוי פרטים אישיים, פרטי השתכרות, פרטי רכוש, פרטי רכב, פרטי חשבון בנק ועוד.
כמו כן יש לצרף לתביעה 12 תלושי משכורת אחרונים של האשה (לכתב ההגנה יצרף הבעל תלושי משכורת שלו), ובטופס הרצאת הפרטים יש לציין את ההכנסות ברוטו ונטו עבור כל אחד מ- 12 החודשים האחרונים.
במקרה של עובד עצמאי, שאין לו תלושי משכורת יש לצרף אישור הכנסות לשנה האחרונה מרואה החשבון, או את ההצהרות שהוגשו למס הכנסה.
ישנה חשיבות רבה לאופן הגשת תביעת המזונות, שכן בד"כ על פיה נפסקים המזונות הזמניים (ולענין זה ראה מאמר מזונות זמניים).
בדרך כלל כאשר בית המשפט לענייני משפחה פוסק מזונות זמניים או קבועים, החיוב הינו מיום הגשת התביעה (כאשר הבעל רשאי לקזז את הסכומים שכבר שילם למזונות).
המזונות עבור הילדים משולמים לידי האם, צמודים למדד, ומעודכנים בכל שלושה חודשים ללא הפרשים למפרע.

2017-04-18T08:50:43+00:00